economist

کارگاه دو روزه EOP " برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها " با حضور اساتید فن ؛آقای دکتر مرادیان سرتيم مدرسان كارگاه آموزشی تدوين برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلايا و فوريت های وزارت بهداشت ، خانم دکتر رستگارفر ،آقای دکتر عزیزی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت ها ی پزشکی ساوه برگزار شد .

دومین روز کارگاه در11 مرداد با حضور گروه هایی از فوریت های پزشکی، بیمارستان شهید مدرس، بیمارستان شهدای 17 شهریور، معاونت بهداشتی ، معاونت درمان، شبکه بهداشت و درمان زرندیه برگزار شد .دکتر کوهپایه زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در مراسم اختتامیه کارگاه ، ضمن تشکر از اساتید ارجمند کشوری و برگزار کنندگان این کارگاه بر حادثه خیز بودن مناطق تحت پوشش دانشکده بخصوص بروز حوادث متعدد جاده ای ، اشاره نمود و بر اهمیت تدوین برنامه عملیاتی پاسخ در بلایاEOP در سطوح مختلف دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت مدیریت حوادث و مقابله با بلایا توسط مدیران و کارکنان دانشکده علوم پزشکی تاکید نمود .

لازم به ذکر است این کارگاه با هدف آشنایی پرسنل رده های میانی ستادی دانشکده علوم پزشکی در خصوص تدوین برنامه عملیاتی پاسخ حوزه سلامت در بلایا و فوریتها برگزار گردید و مطالب کارگاه در خصوص برنامه های ادغام شده دفتر مدیریت خطر بلایا ، مفاهیم اولیه بلایا ، مبانی EOP ، کارکردهای فاز آمادگی و مدیریتی، هشدار و تایید خبر ،IAP و ICS همراه با کارگروهی ارائه شد .

 

به سمت بالا

economist
Template Design:Dima Group
Tool tip